Quality management  system

15

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

17

การผลิตสิ่งทอ

18

การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์

19

การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า บังเหียน และรองเท้า

20

การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊กก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก

21

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

2101

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

2102

การผลิตกระดาษลูกฟูกกระดาษแข็งและภาชนะบรรจุของ กระดาษและกระดาษแข็ง

2109

การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ

22

การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ การทำสำเนาสื่อบันทึก

24(ยกเว้น 2423)

การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

25

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

26

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ

27

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

28

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์

29

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

31

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

32

การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม

3320

การผลิตเครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

34

การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง

3430

การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์

3591

การผลิตรถจักรยานยนต์

3592

การผลิตรถจักรยานยนต์ 2 ล้อและรถคนพิการ

3599

การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ

36 (ยกเว้น 3691 และ3692)

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

371

การนำเศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกโลหะมาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

4010

การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า

4030

การจ่ายไอน้ำและน้ำร้อน

45

การก่อสร้าง

50

การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกเชื้อเพลิงรถยนต์

51

การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์

52

การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและขอใช้ภายในบ้าน

602

การขนส่งทางบกอื่นๆ

61

การขนส่งทางน้ำ

63

กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว

64(ยกเว้น 6420)

การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม

65

การเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ

70

กิจกรรมด้านการค้าอสังหาริมทรัพย์

72

กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

74 (ยกเว้น 7422)

กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

90

การกำจัดน้ำเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Environmental Management System

21(ยกเว้น 2101)

การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

22

การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ การทำสำเนาสื่อบันทึก

24(ยกเว้น 2423)

การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี

25

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

27

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

28

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์

29

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

31

การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

32

การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม

34

การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์

359

การผลิตอุปกรณ์ขนส่งที่มิไตัระบุไว้ที่อื่น

37

การนำกลับมาใช้ใหม่

50

การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

51

การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์

602

การขนส่งทางบกอื่นๆ

61

การขนส่งทางน้ำ

6302

สถานที่เก็บสินค้าและคลังสินค้า

6309

กิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการขนส่ง

64(ยกเว้น 6420)

การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม

7250

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์

74(ยกเว้น 7421)

กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ

90

การกำจัดน้ำเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Safety Management System

2101(7)

การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง

2102(7)

การผลิตกระดาษลูกฟูกและแผ่นกระดาษลูกฟูก ภาชนะบรรจุ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง

2109(7)

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง

241(12)

การผลิตสารเคมีขั้นมูลฐาน

242(12)

การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

243(12)

การผลิตเส้นใยประดิษฐ์

251(14)

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

252(14)

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

261(15)

การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว

2691(15)

การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มิใช่เพื่อการก่อสร้างและไม่เป็นวัสดุ ทนไฟ

2692(15)

การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟ

2693(15)

การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินเหนียวและเซรามิกที่ใซัเพื่อการ ก่อสร้างและไม่เป็นวัสดุทนไฟ

2694(16)

การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนไลม์ และปูนปลาสเตอร์

2695(16)

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์

2696(15)

การตัดแต่งหิน

271(17)

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน

273(17)

การหล่อโลหะ

28(17)

การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์

29(18)

การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

30(19)

การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

31(19)

การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

32(19)

การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

33 (ยกเว้น 3311)(19)

การผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและนาฬิกา

341(22)

การผลิตยานยนต์

342(22)

การผลิตตัวถังยานยนต์การผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง

343(22)

การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์และเครื่องยนต์

352(22)

การผลิตเครื่องขับเคลื่อน รถไฟ รถราง และอุปกรณ์รถไฟอื่น ๆ

359(22)

การผลิตอุปกรณ์ขนส่งที่มิได้ระบุไว้ที่อื่น

50(29)

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายในบ้าน

51(29)

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายในบ้าน

52(29)

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายในบ้าน

7250(19)

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์

74 (ยกเว้น 7421,7422)(35)

การบริการอื่นๆ