Services ISO

QMS

ISO9001:2015

Learn More

EMS

ISO14001:2015

Learn More

ISO45001:2018

OHSAS18001:2007 to ISO45001:2018

Learn More
GMP

Food Safety

GMP/HACCP/ISO22000 (โดย Partner)

Learn More

Quality Management System

ISO9001:2015  คือระบบบริหารจัดการคุณภาพ

เพื่อสร้างให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าในบริการหรือสินค้าของเรา ISO9001 ไม่ใช่เพียงแค่เขียนเอกสารแล้วทำตามรูปแบบการทำงานเพื่อให้บรรลุผลด้วยต้น ทุนที่ต่ำสุด ด้วยมุมมองการ Audit ของ TICA สามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้

รหัส ISIC

กิจกรรม (Activity)

15 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
17 การผลิตสิ่งทอ
18 การผลิตเครื่องแต่งกาย การตกแต่ง และการย้อมสีขนสัตว์
19 การฟอกหนังและการตกแต่งหนัง การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ อานม้า บังเหียน และรองเท้า
20 การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ไม้และไม้ก๊กก ยกเว้นเครื่องเรือน การผลิตสินค้าที่ทำจากฟางและวัสดุถัก
21 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
2101 การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกกระดาษแข็งและภาชนะบรรจุของ กระดาษและกระดาษแข็ง
2109 การผลิตกระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ
22 การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ การทำสำเนาสื่อบันทึก
24(ยกเว้น 2423) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
25 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
26 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากแร่อโลหะ
27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
31 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
32 การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์และเครื่องมือในการคมนาคม
3320 การผลิตเครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
34 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง
3430 การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
3591 การผลิตรถจักรยานยนต์
3592 การผลิตรถจักรยานยนต์ 2 ล้อและรถคนพิการ
3599 การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
36 (ยกเว้น 3691 และ3692) การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
371 การนำเศษโลหะมาหลอมใหม่
4010 การผลิต การเก็บ และการจ่ายไฟฟ้า
4030 การจ่ายไอน้ำและน้ำร้อน
45 การก่อสร้าง
50 การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การขายปลีกเชื้อเพลิงรถยนต์
51 การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
52 การขายปลีก ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์ การซ่อมของใช้ส่วนบุคคลและขอใช้ภายในบ้าน
602 การขนส่งทางบกอื่นๆ
61 การขนส่งทางน้ำ
63 กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการขนส่ง กิจกรรมของตัวแทนการท่องเที่ยว
64(ยกเว้น 6420) การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม
65 การเป็นตัวกลางทางการเงิน ยกเว้นการประภัยและกองทุนเลี้ยงชีพ
70 กิจกรรมด้านการค้าอสังหาริมทรัพย์
72 กิจกรรมด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
74 (ยกเว้น 7422) กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ
90 การกำจัดน้ำเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Environmental Management System

ISO14001:2015 คือ รายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เป็นการจัดการกิจกรรมทุกอย่างในองค์กร เมื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการใช้ทรัพยากร และการเกิดมลภาวะ

โดยเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จึงทำให้บางคนอาจเข้าใจผิดว่า ISO14001 มีแต่ลงทุนเพิ่มไม่เห็นผลอย่างชัดเจน แต่ด้วยมุมมองการ Audit ของ TICA ทำให้รู้ว่าการทำ ISO14001 มีผลตอบแทนที่มากกว่าภาพลักษณ์ขององค์กร

รหัส ISIC

กิจกรรม (Activity)

21(ยกเว้น 2101) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
22 การทำสิ่งพิมพ์ การพิมพ์ การทำสำเนาสื่อบันทึก
24(ยกเว้น 2423) การผลิตสารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี
25 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
27 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
28 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์
29 การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
31 การผลิตเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
34 การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์
37 การนำกลับมาใช้ใหม่
45 การก่อสร้าง
50 การขาย การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
51 การขายส่งและการค้าเพื่อค่านายหน้า ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยานยนต์
602 การขนส่งทางบกอื่นๆ
61 การขนส่งทางน้ำ
6302 สถานที่เก็บสินค้าและคลังสินค้า
6309 กิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการขนส่ง
64(ยกเว้น 6420) การไปรษณีย์และการโทรคมนาคม
74(ยกเว้น 7421) กิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ
90 การกำจัดน้ำเสีย การสุขาภิบาล และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Occupational Health and Safety Management System

ISO 45001:2018 คือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยจัดการกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กรให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ ปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่อง ความปลอดภัยจากการจัดการ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรในระยะยาว ลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงได้ แล้วด้วยหลัก Audit ของ TICA ก็จะช่วยลดต้นทุนการทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์เพิ่มเติมอีกด้วย

รหัส ISIC

กิจกรรม (Activity)

27 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์
28 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์
29 การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
30 การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
31 การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
32 การผลิตเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
33 (ยกเว้น 3311) การผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเกี่ยวกับสายตาและนาฬิกา
50 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายในบ้าน
51 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายในบ้าน
52 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ภายในบ้าน
7250 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคอมพิวเตอร์
74 (ยกเว้น 7421,7422) การบริการอื่นๆ

Food Safety

GMP/HACCP/ISO22000 (โดย Partner)

การบริหารจัดการโรงงานอาหารเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในอาหารซึ่งส่งผลต่อมา ยังผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย เช่นกัน เป็นระยะที่ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งด้านชีวภาพ, กายภาพ และเคมี ตลอดทังห่วงโซ่อาหาร